ឱកាសការងារថ្មី!ហ្វឺស ក្លាស គឹជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេស និងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ព្រមទាំងមានជំហររឹងមាំក្នុងការផ្ដល់សេវាបកប្រ…

Posted by First-Class Translation on Thursday, July 6, 2017